Natural
plant
extracts
of new
generation

eng
"Now i proceed to art. I will start with distillation - an ancient times discovery, amazing act which magnificence is higher than human spirit. But not this kind of distillation used by ignorant and unskilled people. They apply it but they worsen and destroy the good thing only. I mean this kind of distillation used by skilled people... You loving knowledge and desiring to reveal nature secrets - be carefull! The ignorant people will never reveal the art of distillation."

Italian alchemist, 1589 AD

Натурални
растителни
екстракти
от ново
поколение

bg

"Сега преминавам към изкуството. Ще започна с дестилацията, откритие от незапомнени времена, поразително дело, величието на което е по-високо от духа человечески. Но не тази дестилация с която си служат невежите и неумелите хора - те я прилагат, но само развалят и рушат доброто, а тази дестилация, която умеят изкусните майстори... Ти, обичащият учението, желаещ да разкрие тайните на природата - внимавай! Невежият никога не ще разкрие изкуството на дестилацията."

Италиански алхимик, 1589 г.