Екология и опасности

Озоноразрушаващ ефект ODP 0.000
Въглеводороден затоплящ ефект HGWP 0.285
Затоплящ ефект за 100 год. GWP 1300
Атмосферен живот 14.6 год.
Водна токсичност 48 h EC50 Daphnia magna 980 mg/l
Водна токсичност 98 h LC50 дъг. пъстърва 450 mg/l
Смъртоносна доза плъх LD50 – 4 часа 1500 g/m3
Приемливи нива на излагане 1000 ppm v/v
Температура на самозапалване 770° С
Ниво на възпламеняемост във въздуха 0
BOC данни за безопастност на материала
Dupont данни за безопастност на материала