Технология

Масово използваните досега разтворители за екстрахиране на хранителни и лечебни растения се характеризират с редица технологични недостатъци. Екстрахирането се провежда обикновено при повишена температура или продължителност. Освен това получените екстракти съдържат остатъчни количества разтворител. Все по-широко навлизащата практика с използване на свръхкритичен въглероден двуокис изисква тежко, скъпоструващо и енергоемко оборудване. Това оскъпява значително получените продукти по този метод. Използването на подходящи втечнени газове под критичната точка се откроява като особено перспективно.

С Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и съставки хранителни, чл.6, Приложение№3, като разтворител на хранителни ароматизанти е разрешена употребата на втечнения газ тетрафлуоретан. Неговите физични свойства позволяват бързо и лесно извличане на ароматични компоненти от растенията при стайна или по-ниска температура /между 0 и 40о С/. Екстрацията с него протича за кратко време при ниска температура с отсъствие на въздух, вода и светлина, което е изключително благоприятно за получаването на висококачествени натурални ароматизанти. Като вещество то е безвредно за човека и освен това липсва напълно в крайния продукт.