InnoSolv – Engineering Life Science Worldwide

Екстракция с втечнен газ

В тясно сътрудничество с фирма Комерг (Финикс, САЩ) разработихме ви­со­ко­ефективен метод за екс­тракция на ценни активни вещества от природни суровини като ароматични и медицински растения…

Екстракция с прегрята вода

Екстракцията с прегрята вода е обещаващ нов метод за „зелено” производство на неполярни природни вещества без органични разтворители…

Сепарация

Екстракцията е само първа­та стъпка. Продуктите с ви­со­ка добавена стойност изис­­кват ефективна сеп­а­ра­ция. Ние използваме раз­лич­ните точки на оро­ся­ва­не на отделните компо­нен­ти при тяхното разделяне.

 

Промишлени решения

Освен нашия основен биз­нес ние доставяме и реше­ния за процесната ин­дус­трия като паро­снаб­ди­тел­ни, отоплителни и кли­ма­тич­ни системи, из­па­ри­тел­ни и дестилационни инста­лации, енергетика и др.